AVvim
Verzekeren op de interne markt

 

De Europese verzekeringsmarkt is onderdeel van de Europese interne markt. Verzekeraars met zetel in de afzonderlijke lidstaten opereren op deze interne markt en kunnen het veranderen van de eigen nationale traditionele verzekeringsmarkt niet tegenhouden. Wel kunnen zij de keuze maken om de mogelijkheden van de interne markt te benutten. Hierbij speelt harmonisatie van wet- en regelgeving een belangrijke rol.

De afgelopen jaren zijn de inspanningen van wetgevers en beleidsbepalers gericht op het verbeteren van de werking van de interne markt, maar die hebben niet het verwachte resultaat opgeleverd. De weg naar een werkelijk goedwerkende Europese interne verzekeringsmarkt blijft vol kuilen, onoverzichtelijke bochten en kruispunten. Resultaat: wegmisbruikers, slachtoffers of zondagsrijders onderweg. 

Dit boek is relevant voor een ieder die meer wil weten over het verzekeren op de Europese interne markt (inkomende en uitgaande verzekeringsactiviteiten) en is in het bijzonder interessant voor (her)verzekeraars, toezichthouders, advocaten, rechtelijke macht, medewerkers van ministeries en de Belastingdienst en belangenorganisaties. 

Dit boek gaat over de voor verzekeraars en herverzekeraars relevante wetgeving en het belang van een transparante, goed werkende interne markt voor de grensoverschrijdende verzekeringsactiviteiten op de Europese verzekeringsmarkt.

Is het huidige wettelijk kader van prudentieel toezicht op verzekeraars geschikt voor het waarborgen van de goede werking van de interne verzekeringsmarkt en zo nee, welke verbeteringen zijn er mogelijk?

Om deze vraag te beantwoorden zijn de onderwerpen verzekeren op de interne markt, een gelijk speelveld voor verzekeraars en verzekeringnemers en de Richtlijn Solvabiliteit II vanuit verschillende invalshoeken behandeld. In een rechtsvergelijkend onderzoek is ingegaan op het verzekeren van het molestrisico en zijn de verschillen in de nationale jurisdicties ten aanzien van het verzekeren van dit risico onder de loep genomen. Hierbij is naast het Nederlandse recht ook het Belgische, Franse, Duitse, Hongaarse en Roemeense recht bestudeerd. De auteur sluit af met aanbevelingen (gericht aan de wetgever, verzekeraars en toezichthouders) die de werking van de interne verzekeringsmarkt kunnen bevorderen.


Bestellen van het boek